Środki ochrony roślin

W zakresie środków ochrony roślin oferujemy współpracę i doradztwo w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu 284/2013 dotyczących rejestracji środków ochrony roślin.

Świadczymy usługi dotyczące:

 • ekspertyz w zakresie strategii badań właściwości fizyko-chemicznych, metod analitycznych, badań toksykologicznych i ekotoksykologicznych, losu i zachowania w środowisku oraz skuteczności środków ochrony roślin;

 • opracowania dokumentacji rejestracyjnej w formacie dRR obejmującej:

  • tożsamość, właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne środka ochrony roślin i zawartej w nim substancji czynnej (substancji czynnych);

  • oddziaływania środka ochrony roślin na zdrowie człowieka i zwierząt, wynikającego ze stosowania środka ochrony roślin;

  • losu i zachowania środka ochrony roślin w środowisku;

  • oddziaływania środka ochrony roślin na organizmy niebędące przedmiotem zwalczania;

  • skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem niekorzystnego działania na rośliny lub produkty roślinne;

  • istotności toksykologicznej metabolitów;

 • wykonywania obliczeń modelowych oraz sporządzania raportów w wymaganym zakresie toksykologicznym i środowiskowym;

 • przygotowania dokumentacji w zakresie rozszerzenia zakresu stosowania środków ochrony roślin o uprawy małoobszarowe;

 • opracowywania raportów uzupełniających;

 • sporządzania i weryfikacji klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem CLP 1272/2008,

NASZ ZESPÓŁ SKŁADA SIĘ Z WIELU DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW.

GWARANTUJEMY JAKOŚĆ, SOLIDNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.